Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: LaserStyl  Katarzyna Jakubowska Łódź  93-570 ul. Jana Pawła II 30 (Pasaż Łódzki).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. DEFINICJE

1.Sprzedający – firma:

LaserStyl
Katarzyna Jakubowska

Adres: Łódź 91-867 ul. Kazimierza Deczyńskiego 51a m2

Nip:7272792237
Regon: 101769610

Konto bankowe: 

Firma prowadzi sklep internetowy laserstyl.com.pl oraz sklep stacjonarny pod adresem:

Pasaż Łódzki
Łódź  93-570 ul. Jana Pawła II 30

2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

5. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2. OFERTA

6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

7. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

9. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sprzedającego w chwili składania zamówienia.

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym laserstyl.com.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.

12. Sklep Internetowy laserstyl.com.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

13. Ceną wiążącą jest cena podana przez Sprzedającego przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, oraz do wprowadzania w nich zmian.

14. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

15. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

16. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

17. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

18. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

3. ZAWARCIE UMOWY

19. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę

20. Zamówienia składane od poniedziałku do piątku po godzinie 16, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następny dzień roboczy

21. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

A. dodanie do koszyka produktu;

B. wybór rodzaju dostawy;

C. wybór rodzaju płatności;

D. wybór miejsca wydania rzeczy;

E. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”

22. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Kupujący wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Kupujący kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Sprzedającemu. Jeżeli Kupujący dokonuje Zamówienia jako gość Sklepu (tj. bez Rejestracji), przed wciśnięciem przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.

23. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, Kupujący ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub wystawienia faktury.

24. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności.

25. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego Potwierdzeniem Złożenia Zamówienia

26. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie wskazanym w mailu potwierdzającym przyjecie zamówienia. Kupujący zostanie poinformowany mailem o tym, że zamówienie jest realizowane

27. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia

28. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@laserstyl.com.pl w treści wiadomości podając numer zamówienia.

29. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Sklep Internetowy laserstyl.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

30. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartachproduktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

31. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w 3 pkt 20B.

32. Sklep może kontaktować się z Kupującym telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem
lub realizacją Zamówienia.

4. PŁATNOŚĆ

33. Klient może wybrać jedną dostępną formę płatności za zamówione towary:

Przelew – płatność przelewem klient realizuje na wskazany numer rachunku bankowego:

nr konta: 
LaserStyl

Katarzyna Jakubowska
Łódź 91-867 ul. Kazimierza Deczyńskiego 51a m2

34. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

5. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

35. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedającego, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

36. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu Internetowego. Kupujący otrzyma e-mail z informacją o zaakceptowaniu

37. W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Kupujący otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Kupującego.

38. Zamówienia są doręczane wg wybranego sposobu wysyłki:

A. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym pod adresem:

LaserStyl
Katarzyna Jakubowska
„Pasaż Łódzki”
Łódź  93-570 ul. Jana Pawła II 30

39. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do:

A. anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony,

B. odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

40. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia fakturę VAT lub paragon z kasy fiskalnej. Faktury lub paragony wystawiane są w chwili, gdy płatność zostanie zaakceptowania i wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

41. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sprzedającym pod adresem mailowym kontakt@laserstyl.com.pl

42. Kupujący może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem kontakt@laserstyl.com.pl. Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Powyższe nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy opisanego w punkt VI regulaminu.

43. Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Kupującego i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Kupującego lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

44. W przypadku, gdy, Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Kupującego.

45. Jeśli w sytuacji opisanej w 42 i zgodnie z wyborem Kupującego Zamówienie zostanie podzielone, Kupujący ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep Internetowy.

46. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Kupującemu należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

47.  W przypadku gdy Kupujący nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w pkt. 42, w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

48. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w związku z pkt. 20, a Kupujący dokonał już zapłaty za Zamówienie, Sprzedający zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji Zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

49. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

50. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny na stronie Sklepu Internetowego „FORMULARZ ZWROTU TOWARU” dostępny na stronie Sklepu Internetowego a następnie wysłać na swój koszt zwracany Towar wraz z prawidłowo wypełnionym FORMULARZEM ZWROTU TOWARU oraz dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) na adres:

LaserStyl

Katarzyna Jakubowska

„Pasaż Łódzki” Łódź  93-570 ul. Jana Pawła II 30

51. W przypadku odstąpienia, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą a Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary, w tym koszty dostarczenia Zamówienia (wyjątek stanowią koszty wynikające z wybranego w Zamówieniu przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.) Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem Koszt odesłania produktów do Sprzedającego ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

52. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

53. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

54. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

55. W celu uniknięcia problemów związanych z uszkodzeniem lub okradzeniem przesyłki podczas transportu zaleca się, aby przesyłka była dokładnie zapakowana i zabezpieczona najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

56. Żeby dokonać wymiany towaru w naszym Sklepie postępuj zgodnie ze wskazówkami:

          – Dokonaj zwrotu towaru postępując zgodnie z regulaminem Zwrotu Towarów.

         – Złóż zamówienie na nowy Towar.

7. WARUNKI REKLAMACJI

57. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Kupującego, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedający  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Kupujący ma   prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedającego.

58. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sprzedającego. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACJI TOWARU na adres:

LaserStyl
Katarzyna Jakubowska
„Pasaż Łódzki”
Łódź  93-570 ul. Jana Pawła II 30

59. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W tym terminie Sklep zobowiązuje się do poinformowania o sposobie reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

60. rozpatrzenia Reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w FORMULARZU REKLAMACJI TOWARU.

61. Żeby złożyć reklamację w Sklepie Internetowym laserstyl.com.pl Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia FORMULARZA REKLAMACJI, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego oraz wysłania na swój koszt reklamowanego towaru wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu ( paragon fiskalny lub faktura VAT ) na adres:

LaserStyl
Katarzyna Jakubowska
„Pasaż Łódzki”
Łódź  93-570 ul. Jana Pawła II 30

62. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść KupującegoSprzedający naprawi lub wymieni Klientowi towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. DANE OSOBOWE

63. Sprzedający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Kupujących w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Kupującego, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
a także w celach archiwizacyjnych.

64. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Sprzedającego lub jego partnerów

65. Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupujących jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

66. Kupujący w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy.

67. Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP urządzenia Kupującego
w celach technicznych, a także w celach statystycznych.

68. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, oraz uzasadnionego żądania ich usunięcia.

69. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

70. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

71. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez Sklep internetowy laserstyl.com.pl na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies (link).

9.Postanowienia końcowe

72. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowane się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

73. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

74. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

75. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

FORMULARZ REKLAMCJI TOWARU

ㅤㅤ